B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Vårt ansvar för barnen

Barnen är vår framtid och det åligger oss vuxna att ge våra barn de bästa förutsättningarna för framtiden. Både enskilt som förälder eller annan vårdnadshavare, men det finns också ett samhällsansvar, såsom skolan, vården och inte minst hos socialtjänsten och det svenska rättssystemet. Där har nu en stor seger vunnits när Barnkonventinen blir lag. Denna föreslås att gälla från den 1 januari 2020.

Detta innebär konkret att ett förtydligande av att domstolar och andra rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer med barnkonventionen. Barnets rättigheter skall beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Med detta är en stor seger vunnen, barnet blir till en rättslig individ, där barnets bästa först skall övervägas. Det är tyvärr alltför vanligt, att barns bästa får ge vika hos både tolkare av socialtjänstlagen samt inom olika rättsliga instanser. För oftast har det blivit barnen, som blivit de verkliga förlorarna.

Även skolorna har ansvar i både lärandet och i att tillåta alla barn synas och höras. Många gånger går många elever förlorade, just för att resurserna är för små, stressen hos lärarna för stora och då faller flera barnen utanför ramarna. Gällande den svenska skolmodellen hade vi förra året en längre serie och denna kritik som vi då hade gällande den svenska skolan, kvarstår oförändrat.

När det kommer till föräldrar ansvaret för sina barn. så är det stort. Det är alla föräldrars ansvar att bistå främst sina barn med trygghet, kärlek, respekt och drägliga levnadsförhållanden. Dock har vi en stor grupp utsatta barn i vårt samhälle. Det gäller barn i missbrukarfamiljer, barn i våldsutsatta familjer och inte minst genom de ökade klass skillnaderna och med detta genererar fattigdomen. För Sverige är inte ett tryggt samhälle längre. 

Om barnens roll i det svenska samhället, kommer vi att diskutera på vår blogg varje fredag fram till jul.

// B K R O Barn

 

                              /imag0547.jpg

 

19 Nov 2018


Design By Pixelunion