B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Blogg

RSS

Mamma du saknas mig

27 May 2023

 

/marci-oleszkiewicz-art.jpg

Mamma, mamma! Vad livet blev ödsligt, tomt och kallt utan dig.

För du var hela min värld.

Du var allas värld, där din värme och kärlek lyste upp familjens liv,

men också dina vänners liv.

I alla dina möten, så vittnade människor om hur berörda de blev

av din värme.

Mamma min älskade mamma, en sådan ynnest att få vara din dotter!

Att få bli älskad och omhuldad av dig. 

 

Så många år har gått, sedan vi skildes åt den kalla vinter eftermiddagen,

när man sövde ner dig för respiratorn.

Jag kommer så väl ihåg dina ögon,

hur dina magiskt brun gröna ögonen tittade så intensivt på mig. 

För både du och jag visste där och då, att det var avskedsstunden.

Ingen annan anade då, vad du och jag redan visste....

Dagarna vid din säng, var bara en sträcka till det oundvikliga...

 

Min sorg var brutal, gränslös och skoningslös.

Hur skulle jag  kunna orka att leva utan dig vid min sida?

Hur skulle jag någonsin få känna den tryggheten jag kände med dig?

Hur skulle jag kunna leva utan din mjuka hand och din varma famn?

Och din underbara doft, som jag fortfarande saknar...

Doften av villkorslös kärlek.

 

Mamma, mamma, du saknas mig mig varje dag!

Och jag vet att du är med mig till tidens ände...

Men ändå ibland, är jag så rädd att göra dig besviken,

och inte värdig din kärlek!

 

För jag har varit vilsen mamma,

i min nattsvarta ångest, i  brutal ondska och utsatthet

och inte minst ensamhet. 

Jag har kämpat mot de mörka krafterna,

i utposten av mitt liv.

Jag blev befläckad av mörkret,

och jag är sargad av striderna och mörkret.

Och inte längre den personen jag var tillsammans med dig.

 

Men jag älskar dig mamma, med hela mitt väsen.

Och du fattas mig varje dag.

När jag sluter mina ögon,

så tar minnena mig tillbaks,

till sommarängarna i Österrike,

där vi gick hand i hand

och plockade sommarblommor.

Då när himlen var blå och hjärtat fyllt av glädje.

Så minns jag dig min älskade mamma.

 

// Zelda

I morgon är det Morsdag

27 May 2023

I morgon är det Morsdag, och för många är den dagen speciell. För det är en dag att minnas vårt ursprung, för vi alla kommer ifrån våra mammor. 

Moderskapet är början för oss alla och beroende på olika levnadsvillkor, så präglasvi också olika av våra mammor. Och en mamm behöver nödvändigtvis vara en biologisk mamma, men det finns alltid någon i våra liv, som har sett oss och älskat oss villkorslöst. 

Så ett stort Grattis från oss till alla mammor och alla människor som har älskat och skyddat oss villkorslöst. Ni är våra hjältar.

 

// B K R O Kraft Force

Barn i social utsatthet

15 May 2023

Det finns omring 2 miljoner barn i Sverige och dessa barn växer upp med olika förutsättningar i sina unga liv. Men alla barn växer inte upp med de bästa förutsättningarna. En del barn föds in i social utsatthet, en del barn kommer senare in i denna utsatthet, för allting handlar om vilka levnadsförhållanden och förutsättningar barnen växer upp under.

För att barn i utanförskap ska få ökad delaktighet i samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade, behövs hållbara och långsiktiga förändringar i samhället.

 Tecken på socialt utanförskap i barndomen kan exempelvis vara: resursbrister i hemmiljön, bristande möjligheter till delaktighet och inflytande, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång, kriminalitet, missbruk och dålig psykisk och fysisk hälsa. Det här kan också vara riskfaktorer som kan påverka barnet negativt senare i livet. 

Socialt utanförskap är ett komplicerat fenomen som ofta handlar om den egna upplevelsen av att vara inkluderad eller känna sig utanför i samhället. Att exakt försöka definiera vilka barn som befinner sig i socialt utanförskap är därför svårt, och riskerar även att utelämna barn som har rätt att bli inkluderade i den beskrivningen. Det vi vet är dock att ju fler riskfaktorer en individ utsätts för, desto större är risken att hamna i socialt utanförskap.

 Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av välbefinnande. Det finns barn som inte får tillgång till sina rättigheter heller inte har likvärdiga möjligheter att delta fullt ut i samhället. Det gäller i första hand barn i ekonomisk utsatthet, i kombination med sociala problem och svårigheter i skolan. Det kan handla om bristande tillgång till utbildning, hälsovård, social trygghet, skydd mot våld, delaktighet och inflytande, kultur, fritidsaktiviteter och andra skyddsnät. De här barnen riskerar därmed att hamna i socialt utanförskap.

Barn som växer upp i socialt utanförskap riskerar att hamna i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. Bristande möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar att skapa en känsla av frustration och hopplöshet, vilket i sin tur ökar risken för negativ utveckling på sikt.

Barn i socialt utanförskap har till exempel sämre förutsättningar att utvecklas i takt med jämnåriga kamrater och nå sin fulla potential. De löper högre risk att drabbas av bland annat ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering.

Barn och unga uppger själva hur ett ekonomiskt och socialt utanförskap ger konsekvenser inom en rad olika livsområden: dålig kost, svårigheter att klara av skolarbetet, negativa effekter på hälsan, dålig självbild och självkänsla, bristande nätverk, svårigheter att behålla vänner, depression, ilska, destruktiva livsval, låga förhoppningar om framtiden med mera.

Det enskilda barnet betalar priset för utanförskapet. Men också samhället i stort, då det sociala utanförskapet leder till ökade kostnader för samhället genom exempelvis ökat tryck på hälso- och sjukvård, specialundervisning i skolorna samt sociala kostnader.

. En av grundtankarna i barnkonventionen är att barn har fullt och lika människovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering. B K R O Barn arbetar för att alla barn i landet skall få lika förutsättningar, oavsett bakgrund. 

B K R O Barn

Barns rätt till trygghet

2 May 2023

/portfolio-of-works_-children-1.jpg

Alla barn i Sverige och i världen har rätt till att få växa upp i trygghet och med värdighet. Alla barn har rätt att vara önskade och älskade och respekterade. Alla barn har rätt att växa upp under värdiga former.

Det är vår övertygelse, att om barn får växa upp med dessa uppfyllda kriterier så skulle också vår värld vara mer harmonisk. Ett älskat barn kan själv ge kärlek, ett respekterat barn kan själv respektera sina medmänniskor.

Men detta är det ideala samhället och långt ifrån verkligheten. Vi lever i en svår värld där  vuxna inte alltid finner sin plats, vi lever med krig, våld i nära relationer och vi lever med förtryck och med stora klasskillnader och ekonomisk utsatthet. Därför är det svårt för många barn att finna sin plats i sammanhanget. I familjen, i skolan och bland vänner.

I synnerhet nu när vi lever i en ekonomiskt mycket pressad tid, med en lågkonjunktur som pressar människor till det yttersta. Med hutlösa mat och elpriser, som rubbar många familjers ekonomier. Plötsligt finns inte utrymme för annat än just de basala behoven.

Vi har också precis kommit ur en svår pandemi, så för barn och unga kommer prövningarna tätt. Och det kan vara väldigt svårt att förstå. Framförallt som många barn redan nu drabbats av både pandemin och lågkonjunkturen. Fattigdom skapar utanförskap och många gånger psykiskt lidande.

Ekonomiskt svåra tider kan generera i arbetslöshet, missbruk och andra svåra prövningar. Och i allt detta finns barnen och ungdomarna, som till varje pris behöver trygghet. 

Barn och unga får aldrig glömmas, utan alltid sättas i främsta rummet.

B K R O Barn

Rätten till ett värdigt liv

26 Apr 2023

Sverige har blivit ett alltmer ojämlikt land. Resultatet av politiska beslut som spätt på klasskillnaderna och underlåtenhet att möta problemen är att landet dragits isär och är på väg att gå sönder. 

Vi bor i dag i ett land som kan karakteriseras som såväl ett paradis för miljardärer som ett helvete för den som är fattig. De som upplever denna fattigdom kämpar varje dag för att kunna ge sina barn näringsriktig mat, ha råd med fritidsaktiviteter och semester och för att förhindra att kronofogden knackar på dörren eller hyresvärden kommer med en uppsägning av kontraktet. 

Det handlar om hundratusentals människor som avstår från tandläkarbesök och mediciner av ekonomiska skäl. Det handlar om gamla med usla pensioner, det handlar om människor i tidigare eller aktivt beroende, det handlar om långtidssjukskrivna som bestraffas för att de inte kan arbeta, det handlar om personer med funktionsnedsättning vars ersättningar och rättigheter ständigt ifrågasätts och det handlar om flyktingar och asylsökande som förväntas överleva på 71 kronor per dag.

Samtidigt ifrågasätter en del högavlönade debattörer förekomsten av fattigdom i Sverige. ”Ingen svälter i Sverige” brukar de säga. Därmed förminskar de problemet med fattigdom så länge inte svält förekommer. Själva ifrågasättandet av fattigdomen leder till att alla som lever i ekonomisk utsatthet beläggs med skam. 

Vi hör varje dag om att skolbarn inte får tillräckligt med mat hemma och att fler därför äter mer i skolan. Särskilt tydligt är detta på fredagar och måndagar eftersom helgen innebär hunger. 

Barn drabbas – som så ofta – hårdast. Att gå hungrig och behöva använda urvuxna kläder är en sak, att inte ha råd att vara tillsammans med kompisar en annan. Nästan alla fritidsaktiviteter kostar pengar och inte ens skolan är fredad från avgifter trots att det är förbjudet i lag att ta ut avgifter för skolgång. Men när klassen ska åka på utflykt och alla förväntas bidra med ett par hundralappar blir följden att fattiga barn tvingas sjukskriva sig för att slippa betala. 

Nu diskuteras dyrtiderna, inflationen och de skenande livsmedelspriserna. Sällan har vi väl sett så lite av politisk handlingskraft. Och när politiska beslut väl fattas så innebär de snarare att problemen förvärras. Förstår inte de styrande att försämringar för vuxna arbetslösa leder till svårigheter för den arbetslöses barn? Fattar de inte att fattiga föräldrar ger traumatiserade barn? Var beslutet att införliva FN:s barnkonvention i svensk lag bara ett sätt att dölja hur lite som görs? 

Mycket skulle kunna göras. Till exempel höja barnbidraget, det är träffsäkert och lätt att administrera och ger direkta effekter för barnfamiljernas ekonomi. 

Förbättringar kan göras för samtliga pensionärer med låg pension till exempel genom en höjning av garantipensionen. Eller se till att bostadsbidraget höjs i takt med kostnadsökningarna. Dagens höjda hyresnivåer riskerar att leda till massvräkningar som också kommer att drabba många barn. 

Höj den skamligt låga ersättningen till flyktingar och asylsökande.  

Att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar skulle ge bättre studieresultat och ge en välkommen avlastning för fattiga hushåll. Barn ska inte tvingas börja skoldagen hungriga. 

Sjuk- och aktivitetsersättningen – som förut kallades förtidspension – innebär en politiskt beslutad fattigdom som drabbar hundratusentals vuxna som tvingas leva på som mest 11 190 kronor i månaden. 

 Vi organiserar människor för att förbättra våra  villkor och bekämpa orättvisor. Att det i Sverige i dag jämsides med fattigdomen finns cirka 600 personer som var och en har en förmögenhet som överstiger ett tusen miljoner kronor är ett exempel på hur utvecklingen i Sverige gått fel under många år. 

Rätten till ett värdigt liv gäller inte alla i Sverige i dag.

 

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

Att vara åskådare

3 Apr 2023

Vi är alla ibland någon form av åskådare, det kan vara på bussen, tåget, i  affären och kanske på träningen. Men åskådare är man också i skolan, på lektionen , på rasten och med kompisgänget. Det är när man är en del av en grupp men kan också vara när man är enskild, det handlar om hur man betraktar sin omvärld.

Det handlar om vilka värderingar och normer vi själva har men också gruppen. Dessa är avgörande hur vi tolkar människorna runt omkring oss. Det styr hur vi exempelvis är i skolan men också hur vi är mot våra medmänniskor. 

Om du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad, vad gör du då? Chansen att du ingriper är minimal. Just för att vi präglas av vår omgivning. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller?
Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för fega.
Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon annan gör något.
Mobbing kan förstöra barn och ungas självkänsla och det kan påverka dem även i vuxen ålder, och därför skall skolorna ha nolltollerans mot mobbning. Men ändock lika väl så fortsätter mobbning av elever varje dag. Detta bör man aldrig blunda för.
 
Det är också viktigt att påpeka att du har ett lika stort ansvar om du inte mobbar, men du är åskadare till mobbningen, men du gör ingenting. Den tysta åskådaren gr ett godkännande, så länge man själv inte ingriper. 
Gör ett tanke experiment, fundera vem du själv är? Detta ämne kommer vi att utveckla mer och återkomma till senare. 
B K R O Barn

Den internationella kvinnodagen 2023

8 Mar 2023

Idag är det den internationella kvinnodagen, det är en dag av stor betydelse för många kvinnor världen över. För faktum är att vi kvinnor alltid fått kämpa för våra rättigheter, för vi lever i männens värld. Vi får aldrig glömma de djärva kvinnorna som gick före oss, och som lade grunden för ett rättvisare och jämställt samhälle världen över. 

När jag tittar tillbaks på min mormor och farmor, ser jag kvinnor som fick kämpa hårt i männens värld. Min mormor kämpade sig till ett bra jobb, som inte var en självklarhet när man kom ifrån arbetarklassen och med detta så möttes hon också av typiska fördomar, som om hon använde sitt utseende eller att hon även gått sängvägen för att få framgång. Min mormor vågade vara annorlunda och vågade i alla lägen vara sig själv. Kanske till stor del för att hennes föräldrar uppfostrade henne så och gav henne modet. Men än idag kan jag höra kommentarer om min mormors resa, inte vänligt utan fördomsfullt. Själv skrattar jag åt hatarna och jag omfamnar varje dag min mormors mod att vara sig själv. För hon brydde sig inte alls om de normgivande könsrollerna. 

Min farmor var intelligent som få, stark och orädd. Men fångad i ett orättvist öde, där hon blev änka tidigt och fick ensam uppfostra sju barn. Hon hade ryskt påbrå, vilket gjorde att hon fastnade ännu mera i fällan av både fördomar och diskrimineringar. För hennes prioritering var först och främst alltid hennes barn. Vilket också gjorde att hon tvingades acceptera villkoren i männens värld. 

Men jag kommer ihåg min farmor som alldeles bländande och storslagen. Hennes intellekt var som en ocean, allt kunde hon och allt var hon. Det var min farmor som lärde mig politik och gav mig intresset för politik och även samhällsdebatten. Det var min farmor som gjorde mig medveten om socialismen och feminismen. Hon gav mig också arvet att alltid stå på de svagas och utsattas sida. Så sannerligen gav min kära farmor mig hela världen. 

Så många gånger går mina tankar till min farmor, och det är med sorg jag känner att hon aldrig fick den chansen att utveckla sig till sin fulla potential. Hon blev ett offer i det patrikata systemet. Men vilken kvinna, min stora förebild!

Min mamma var en kvinna av sin tid, med sextio och sjuttiotalets frigörelse. Hon var sanneligen en stark och modern kvinna, men i vissa fall betydligt mer traditionell än sin egen mamma. Ibland har jag tänkt att min mormors liv påverkade min mamma att bli lite mer konservativ. Tyvärr hann aldrig min mamma att bli gammal, men hennes stora avtryck är den enorma kärleken och empatin hon hade för alla människor. Tveklöst berörde min mamma många människor, jag förstod tidigt att hon inte bara var familjens medelpunkt utan att hon hade den effekten på många människor. Det blev ödsligt och tomt den dagen mamma lämnade jorden.

Som jag ser det , är medvetenhet en resa som skapar ett mönster genom flera olika generationer. Min medvetenhet har jag fått genom min släkts resa och erfarenheter genom deras liv. På samma vis kommer mina döttrar att ärva mina erfarenheter, men ställningstagandet är deras eget. Jag vet heller inte vilken betydelse mitt liv kommer att ha för dem i deras ställningstagande. 

Men en sak vet jag, mitt liv präglas av kamp på många olika plan. För mig är kampen lika naturlig som att andas, mitt liv har präglats av feminismens tankar liksom socialismens ideal. Men det har mest av allt handlat om att vara de svagas röst. 

Det är min absoluta öertygelse, att feminismen fortfarande har många kamper kvar och lång väg att gå. Att det är stor skillnad på feministiskt arbete och jämställdhet. I vårt land vill vi gärna påstå att vi kommit långt i vårt arbete för jämställdhet, samtidigt har vi familjerätterna som strävar att tilldöma gemensam vårdnad även när våld förekommer. Vi har kvinnojourerna vars finansiering grundas på de kommunala bidragen, vilket gör att kvinnojourerna därmed har anmälningsplikt gentemot de hjälpsökande  våldsutsatta kvinnorna med barn som söker deras hjälp.

Så sannerligen har vi lång väg att gå, men tillsammans är vi starka. Varma gratulationer på den internationella kvinnodagen! Det är en dag att känna stolthet över att vara kvinna.

// Zelda Strömbäck

 

/0ec2dac8-4c2d-43aa-a212-fcd2b6fa2ff9.jpg

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...

// Edith Södergran

www.bkrokratforce.me

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

www.sverigesmangfald.site

 

Matpriserna skenar

6 Mar 2023

 

Sajten Matpriskollen larmar om en rekordstor ökning av matpriser i butikerna.

Barnmat och välling är två av produkterna som toppar listan.

Vår svaga krona gör att de svenska priserna sticker iväg extra mycket.

Matpriserna skenar. Prisökningen på mat i februari är den största sedan den oberoende sajten Matpriskollen började mäta 2015. Barnmat, välling och blöjor toppar listan på de varor som ökat mest i pris i svenska butiker. 

– Vi har aldrig sett något liknande, säger sajtens grundare Ulf Mazur.

I februari ökade matpriserna med 2,5 procent jämfört med januari.

– Vi tittar på vad produkter kostar i slutet på månaden och i början på månaden. När det är så här brett, 2,5 procent på en månad på matrelaterat och 2,1 procent på alla varor i snitt, för hela 2021 var det 1,1 procent på totalen. Det är klart att det är dramatiskt, säger han till Ekot.

Han säger till TT:

– Det går inte ihop för många. Det börjar bli ett problem som politiker behöver göra något åt, särskilt för exempelvis ensamstående med barn. De som har det tuffast måste ha mat på bordet.

Ulf Mazur uppger att blöjor ökat 10,8 procent bara i februari. Flera sorter av välling ökat med omkring 20 procent.

Även djurmat, grönsaker, snacks och godis har ökat betydligt i pris. Enligt Ulf Mazur handlar det inte längre om det jordbruksnära, som i början då matpriserna drog iväg.

Nu finns ökningarna på allt, och i alla led. Förpackningar, transporter och råvaror, och så förstås allt som är importerat.

Mazur konstaterar att varje procent som matpriserna stiger innebär ökade kostnader för konsumenterna på tre miljarder kronor.

Orsakerna till att matpriserna stiger är flera, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal til TT.

Pandemin, klimatproblemen och kriget i Ukraina påverkar alla länder. Men en sak sticker ut för Sverige: vår svaga svenska krona.

Det sistnämnda gör att svenska priser sticker iväg extra mycket.

– Det är den värsta häxbrygden som kokats ihop, säger han till nyhetsbyrån.

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, säger att de kraftigt stigande matpriserna är en signal om att inflationen fortsätter – och den kan också bita sig fast.

Persson anser att Riksbanken måste höja styrräntan ytterligare.

– Riksbanken behöver agera. De kommer att behöva höja mer än vad som sades i deras tidigare prognos, säger han till TT.

 

www.aftonbladet.se

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

 

 

Barnfattigdom

2 Mar 2023

 

Relativ fattigdom betyder att barnen lever i familjer som har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten i landet. Tillståndet brukat ibland även kallas låg ekonomisk standard. Enligt SCB låg medianlönen i Sverige på 32 400 kronor i månaden år 2020, med en liten skillnad mellan kvinnor och män.
Allt fler barn i familjer som lever i fattigdom. Med barn som lever i fattigdom menar vi både den situation som innebär att barn på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, och situationen för barn som lever i familjer som inte klarar basbehov som mat, hyra och räkningar.
Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet och otrygghet som kan leda till att barn eller familjer isolerar sig.

Det finns flera internationella definitioner av fattigdom, men definitionerna är inte alltid användbara för Sverige. Med barn som lever i fattigdom menar vi är barn vars föräldrar regelbundet är i behov av akut ekonomiskt stöd för att kunna ombesörja familjens basbehov, som mat, hyra och el. Vi menar också barn som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden.

Till exempel genom att inte kunna delta i fotbollsträningen eftersom skor och medlemskap i klubben kostar för mycket, att inte kunna hänga med kompisarna på bio, ta en fika på stan eller gå på klasskompisens kalas – barnet hamnar snabbt utanför den sociala gemenskapen.

Relativ ekonomisk utsatthet, även kallat ”relativ fattigdom”, definieras som att ha en inkomst under 60 procent av medianinkomsten, enligt Socialstyrelsen. Det innebär exempelvis att barn till föräldrar med försörjningsstöd anses leva i relativ ekonomisk utsatthet. 

Barn påverkas av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler – det är något som gör sig ständigt påmint hos barnet och begränsar barnets vardag och sociala liv.

Absolut ekonomisk utsatthet, även kallat ”absolut fattigdom”, definieras internationellt av bland andra Världsbanken som en inkomst under 2 amerikanska dollar om dagen. Det är svårt att applicera i Europa. Därför mäter man inom EU förutom relativ ekonomisk utsatthet även absolut ekonomisk utsatthet utifrån en lista med basbehov som för barn bland annat handlar om att ha tillgång till minst ett par vinterskor och ett par sommarskor, tillgång till frukt, grönsaker och protein varje dag.

Att växa upp i fattigdom begränsar möjligheterna till utbildning, god hälsa, fritidsaktiviteter och senare även etablering i arbetsliv och vuxenliv. Barn och unga kommer att fara väldigt illa av först pandemin och sedan en djup lågkonjunktur. Därför är det väldigt viktigt att sätta fokuset på barnens mående och välbefinnande först. 

// B K R O Barn

Barnsoldater i gängkrigen

13 Feb 2023

Vad är det som pågår? Ja, det är nog många som svär av ilska och förtvivlan när de läser alla pushnotiser om nya våldsdåd runtom i Sverige. Värst är läget i Stockholm. Man skulle kunna tala om ett skifte. Det vi ser nu är en mer brutal utveckling som har krupit ned i åldrarna.

Juristen Evin Cetin talar i sin bok ”Mitt ibland oss”  om narkotikans barnsoldater. I ett av världens rikaste och fredligaste länder har vi fått en generation pojkar, ofta bara 11-12 år gamla, som rekryteras in i narkotikahandeln. De handskas med droger, pengar – och tunga vapen. 

Det brukar dröja ända upp till 25–årsåldern innan de delar i hjärnan som möjliggör konsekvenstänkande är helt färdigutvecklade. Vad som kan ske när unga, ofta narkotikapåverkade, killar springer runt med automatkarbiner är inte svårt för oss vuxna att räkna ut. Sverige är inte Kongo-Kinshasa eller Sudan, men parallellerna förskräcker.

Senaste exemplet skedde i Stockholmsförorten Skogås där en 15-årig pojke sköts till döds på en sushirestaurang. En annan 15-årig pojke är häktad i sin frånvaro på sannolika skäl för mord. Sedan tidigare sitter också en 17-åring häktad misstänkt för medhjälp.

Dådet kan kopplas till den våldsspiral som eskalerat i Stockholm sedan mordet på en kriminell nyckelfigur på juldagen. 

Förra året sköts 30 personer till döds i huvudstadsområdet. Vi är bara i början av februari men redan har fyra personer skjutits ihjäl, tio bomber detonerats och minst 15 skjutningar ägt rum. Egentligen började den dödliga rivaliteten mellan kriminella gäng i Stockholm 2015. Sedan dess har gängen blivit fler men våldet gått upp och ned. Skillnaden i dag är att de kriminella blivit betydligt yngre. Den senaste månaden har minst 19 personer häktats och av dem är tio stycken ännu inte myndiga. Det svenska rättsväsendet är byggt för ett annat samhälle. Kriminella var vuxna och människor vågade vittna. I dag är fängelserna fullbelagda med unga brottslingar.

Sverige behöver ta ett omtag och skapa mer anpassade ungdomsanstalter. Kommunernas HVB- och SiS-hem är både dyra och ineffektiva. Samhällets misslyckande är totalt på det här området. Socialtjänsten måste kliva in och hjälpa familjer tidigt. Om nödvändigt bör barnen få systematisk behandling i familjehem snarare än på institutioner som närmast fungerar som brottsuniversitet i dag.

Någonting måste göras omedelbart, även om långsiktiga lösningar, är det vi måste sträva efter. Rekryteringen av barnsoldater måste stoppas till varje pris. 

Lågkonjunkturen skördar många offer

25 Jan 2023

 

Allt sedan pandemins början 2020, har livet blivit svårare i Sverige och övriga omvärlden. Väldigt snabbt stod det klart för många, att landets och länders ekonomier blev viktigare än människoliv. I Sverige infördes visserligen pandemilagar, men man stängde aldrig ner samhället, mest i rädsla för de ekonomiska konsekvenserna för landet.

Hur rätt eller fel Sveriges hantering av pandemin var, kommer det att tvistas om årtionden fram. För onekligen har Sverige drabbats hårt av pandemin, både i antalet döda och smittade, men också i de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Arbetslösheten har ökat, konkurserna har ökat. Men även den fysiska och psykiska hälsan har påverkat befolkningen. 

Lågkonjunkturen, som absolut inte är en följd av Ukraina kriget, utan snarare en reaktion på pandemin, påverkat i stort sett landets alla invånare. Matpriserna har ökat med många procent, vilket gör att hushållsekonomin blir oerhört ansträngd.  Därtill de kraftigt höjda elpriserna , som i sin tur är ett resultat av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Detta gör att människor blir ännu mera sårbara i sin vardag.  Människor som redan lever under ansträngda förhållanden får det ännu svårare. 

Förenklat kan man påstå att efterdyningarna av pandemin är lågkonjunkturen, som kommer att skörda många nya offer i sin väg! 

Våldsspiralen kommer tyvärr att öka med den ekonomiska desperationen. Nya och svårare levnadsvillkor, skapar ansträngda relationer och ansträngda familjer. Men fysisk och psykiskt våld kan aldrig ursäktas, inte ens i ekonomiskt bistra tider.

//Ally

B K R O  Kraft Force

Barnens vilja i umgänget måste respekteras

15 Jan 2023

Vi har skrivit tidigare om huruvida det är rätt av familjerätten att döma barn till umgänge med pappor som har en historik av våld och övergrepp mot barnen och deras mammor. Vi har läge kritiserat det svenska rättssamhället hållning när principen umgänge till varje pris, nästan alltid råder. Frågan som då blir relevant är, vilka signaler ger detta barnen men också mödrarna? Barn växer upp med ilska, vanmakt och väldigt lite tro på det svenska samhället.

I veckan mördades en liten pojke i Luleå, då pojken tvingades till umgänge med fadern, trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna som de är rädda för och med rätta. 

Exemplen från verkligheten är många och skräckinjagande. Barn tvingas gång på gång till umgänge, oavsett vad som ligger till grunden till att barnet inte vill träffa sin pappa. Mamman har i vissa fall kunnat dödats av pappan, ändock dömer domstolen till umgänge, barn och mammor kan ha haft svåra och våldsamma levnadsförhållanden med mannen och pappan, ändå tilldöms pappan umgänge med sina barn. 

Detta är ingenting annat än ett livsfarligt systemfel i det svenska samhället!

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. Unizon redovisar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn, lider av långvariga psykiska men. Barn vittnar att domstolarna aldrig lyssnade på dem, ofta fick de aldrig ens sin röst hörd. 

I Sverige är det domstolar som som beslutar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ironiskt nog inte ofta träffar ens det enskilda barnet. Principen umgänge till varje pris råder, där jämställdheten skall råda oavsett bakgrund. Detta gigantiska systemfel, har förstört många barn och kvinnors liv!

I en perfekt värld, mår självklart barnen bäst av att ha umgänge med bägge föräldrarna. Men denna princip kan inte gälla för barn som utsätts för våld och övergrepp, eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot sin mamma.

Vi ställer oss bakom följande punkter:

# En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närståendetill barnet skall automatiskt förlora vårdnaden om barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

# Domstolar skall ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

- Det är hög tid att stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

// B K R O Kraft Force 

Papperslösa barn och ungdomar

9 Jan 2023

Dina rättigheter för dig som är under 18 år.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

Dina rättigheter för dig som är över 18 är.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

DU HAR RÄTT TILL DEN VÅRD
SOM INTE KAN ANSTÅ / VÄNTA.

• Akutsjukvård
• Vård och behandling av sjukdomar/skador där väntan kan få
allvarliga följder
• Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
• Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
• Hjälpmedel vid funktionshinder
• Psykiatrisk vård
• Mödrahälsovård
• Preventivrådgivning
• Vård vid abort
• Smittskyddsinsatser
• En hälsoundersökning (om du inte redan fått en)


Du har även rätt till tolk och sjuktransport när det behövs. Vård för personer med särskilda behov, som
utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma, ska bedömas med särskild omsorg. 

JURIDISK RÅDGIVNING


Om du har fått avslag på din asylansökan och beslutet har vunnit
laga kraft – vilket händer om du och ditt biträde inte har överklagat
ett negativt beslut eller om du har fått avslag från Migrationsverket,
Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen – menar myndigheterna att du ska återvända till ditt hemland. Migrationsverket
kan hjälpa dig med planering av resan. Om du känner att du inte
under några förutsättningar kan återvända till ditt hemland finns
det enbart en sista möjlighet – att ansöka om verkställighetshinder. Det är möjligt när det har hänt något nytt i ditt ärende som
Migrationsverket inte redan känner till.

HAR DU UTSATTS FÖR BROTT?


I Sverige är det inte olagligt att sälja sex men det är olagligt att
köpa sex av någon. Om du har du tvingats sälja sex eller göra
något som är brottsligt, kontakta regionkoordinatorerna.


Om du själv har utsatts för brott bör du kontakta polisen på 11414
eller socialtjänsten som kan erbjuda stöd och hjälpa dig att anmäla
brottet till polisen. Det kan vara bra att känna till att det finns en
risk att du i mötet med polisen sätts i förvar om du har ett av/utvisningsbeslut. Om du är under 18 år är den risken inte lika stor.
I en akut situation, när du behöver hjälp omedelbart, ska du alltid
ringa 112.

 

Ett Gott Nytt År 2023

31 Dec 2022

Vi på B K R O önskar er alla ett riktigt gott nytt år.  Var rädda om er!

 

// B K R O Kraft Force

Jul och nyårshelgerna skapar många tragedier

31 Dec 2022

Vi har skrivit om detta många gånger, och det handlar om tidpunkterna som kvinnor och barn är mest sårbara, med största risken att utsättas för våld.  Det handlar om jul och nyårshelgerna, påskhelgen, midsommaren, semestern och andra religioners olika högtidsstunder. Det är under dessa familjesammankomster som kvinnorna och deras barn, löper största risken att utsättas för våld, ibland med dödlig utgång.

Dessa helger är för många långt ifrån den uppmålade idylliska bilden av familjegemenskap som genomsyras av kärlek och respekt för varandra. För många är helgerna ångest, vanmakt och fysiska och psykiska kränkningar av andra familjemedlemmar. Inga kvinnor och barn förtjänar någonsin våld, hat och kränkningar. 

Vi är mycket medvetna om att ni finns därute och vi finns tillgängliga dygnet runt. Vid våld, tveka aldrig att söka hjälp. Fysiskt och psykiskt våld är förbjudet!

// B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen

← Äldre inlägg


Design By Pixelunion