B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Fakta

                         

Barn har rättigheter.

Barn i Sverige och övriga världen domineras alltför ofta med våld och hot. Detta är dessvärre ett av världens största problem. Barnen hamnar automatiskt i underläge pga att de är mindre och kan därför inte hävda sina rättigheter gentemot dom vuxna.

Men vi kommer här att belysa era rättigheter. Och vi använder oss åter av barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller för alla barn i Sverige. Några av artiklarna i konventionen är särskilt aktuella för barn som misstänks vara utsatta för brott:

Artikel 1.
Ett barn - det är varje människa under 18 år.

Artikel 2.
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3.
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Artikel 12.
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse ska komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 19.
Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.

Många barn i Sverige mår inte bra.

Det borde vara en självklarhet att varje barn skall få vara tryggt, älskat och respekterat. Men dessvärre är det inte så. Alltför många barn växer upp under otrygga förhållanden och barnfattigdomen ökar. Den materiella tryggheten är inte längre en självklarhet för ett barn att ha. Alltför många familjer lever under existensminimum. Och i otrygga ekonomiska tider skapas det ännu mer otrygghet. Sexuell utsatthet är tyvärr alltför vanligt ännu, mobbing och kränkningar  hör också till det vanliga. I synnerhet för barnen, som redan står utanför och ser på. För alla dessa barn och ungdomar finns B K R O Barn för.

Tveka aldrig att kontakta oss.

 

 
 

 

 


Design By Pixelunion