B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Fakta

Barn har rättigheter.

Barn i Sverige och övriga världen domineras alltför ofta med våld och hot. Detta är dessvärre ett av världens största problem. Barnen hamnar automatiskt i underläge pga att de är mindre och kan därför inte hävda sina rättigheter gentemot dom vuxna.

Men vi kommer här att belysa era rättigheter. Och vi använder oss åter av barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller för alla barn i Sverige. Några av artiklarna i konventionen är särskilt aktuella för barn som misstänks vara utsatta för brott:

Artikel 1.
Ett barn - det är varje människa under 18 år.

Artikel 2.
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3.
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Artikel 12.
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse ska komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 19.
Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.

 

/h2.jpg

 

Många barn i Sverige mår inte bra.

Det borde vara en självklarhet att varje barn skall få vara tryggt, älskat och respekterat. Men dessvärre är det inte så. Alltför många barn växer upp under otrygga förhållanden och barnfattigdomen ökar. Den materiella tryggheten är inte längre en självklarhet för ett barn att ha. Alltför många familjer lever under existensminimum. Och i otrygga ekonomiska tider skapas det ännu mer otrygghet. Sexuell utsatthet är tyvärr alltför vanligt ännu, mobbing och kränkningar  hör också till det vanliga. Isynnerhet för barnen, som redan står utanför och ser på. För alla dessa barn och ungdomar finns B K R O Barn för.

Tveka aldrig att kontakta oss.

/h2.jpg

 

Children do have rights.

Children in Sweden and the rest of the world too often dominated by violence and intimidation. This is, unfortunately, one of the world's biggest problems. Children are automatically at a disadvantage because they are smaller and therefore can not assert their rights against the adults.

But we come here to highlight your rights. And we use again by the CRC.

UN Convention on the Rights of the Child applies to all children in Sweden. Some of the articles of the Convention are particularly relevant for children suspected of being victims of crime:

Article 1.
A child - it's every man for 18 years.

Article 2.
All children have the same rights and equal value. No one may be discriminated against.

Article 3.

The child's best interests must always come first.

Article 12.

The child has the right to express their opinion in all matters affecting it. When the courts and authorities dealing with cases affecting the child, the child must be heard and the child's interests must come first. The child's right to freedom of thought, conscienc.e and religion shall be respected

Article 19.
The child has the right to be protected from physical or mental violence, neglect or exploitation by parents and other caregivers.

 /h2.jpg

Many children in Sweden and around the world is exploated.

It should be obvious that every child should have to be safe, loved and respected. But unfortunately it is not so. Too many children grow up in a precarious situation, and child poverty is increasing. The material security is no longer a matter of course for a child to have. Too many families live below the poverty line. And in precarious economic times create even more insecurity. Sexual victimization is unfortunately all too common yet, bullying and harassment is also among the ordinary. Especially for the children, who already stands outside and watches. For all these children and adolescents are B K O Young.

Never hesitate to contact us.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)