B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Sverige är inte bäst på barns rättigheter.

I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut. Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur Sverige följer barnkonventionen.

En del av kritiken från kommittén rör att barnkonventionen inte gäller som svensk lag. UNICEF Sverige anser att det skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar om konventionen fick status som lag.

Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag.

FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige

Här följer några exempel på områden där barnrättskommittén anser att Sverige behöver förbättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser

 • Att barnkonventionen blir svensk lag.

 • ​Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.

 • Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.

 • Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.

 • Att förbjuda isolering av barn på institution.

 • Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.

 • Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.

 • Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.

 • Att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.

 • Att garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet behöver skyddas från.

 • Att införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn, till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.

 • Att ratificera tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

FN:s barnrättskommitté granskade 2015 hur Sverige följer barnkonventionen. Dessa granskningar sker vart femte år för de stater som skrivit på konventionen.

10 Oct 2016


Design By Pixelunion