B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Barnperspektivet

Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda enligt de principer som står i konventionen. Men barnkonventionen skall också säkra barn över hela världen. I Sverige säger man sig vara "världsbäst på barnfrågor", vilket dessvärre är en överdrift. Detta kommer vi att belysa, vårt lands oförmåga att skydda våra barn och skydda deras framtida förutsättningar att växa och utvecklasmed de bästa förutsättningarna. 

Det är staten som, genom regeringen, har det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller förpliktelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär att hela den statliga förvaltningen inklusive alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs. 

Barnkonventionens artiklar gäller alla frågor och verksamheter som på något sätt kan beröra barns villkor och livsmiljö. Det handlar alltså inte bara om skola, barnomsorg och andra traditionella ”barnverksamheter”. 

Fyra grundprinciper i barnkonventionen:

  • Inget barn får diskrimineras
  • Barnets bästa gäller alltid
  • Rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Alla barn har rätt att komma till tals
16 Jul 2017


Design By Pixelunion