B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Det är förbjudet att slå barn i Sverige.

 

Det svenska förbudet mot aga och kränkande behandling i hemmet

År 1979 införde Sverige som första land i världen en bestämmelse i För- äldrabalken, som uttryckligen förbjöd föräldrar att bestraffa sina barn fysiskt. Syftet var att tydligt visa att barn inte utgör något undantag när det gäller alla människors rätt till skydd mot våld och att vuxnas ställning som fostrare av barn inte legitimerar att utöva våld under förevändning att det var nödvändigt i uppfostringssyfte.

Idag finns förbudet mot aga i 6 kapitlet 1 paragrafen Föräldrabalken och har följande lydelse: Barn skall ha rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Förbudet avser alltså inte enbart fysiskt våld – det gäller även annan kränkande behandling i uppfostran.

Men lagen förbjuder inte föräldrar att ingripa fysiskt för att t.ex. förhindra barnet att göra sig självt eller andra illa. Det är viktigt att förstå att det kan finnas situationer där föräldrar blir tvungna att ta tag om ett barn som har kommit helt ur balans eller som på grund av sitt oförstånd är på väg att ställa till svår skada. Förbudet i Föräldrabalken medför inte straffbarhet, vilket många tror, både i vårt land och utomlands. Det betyder således inte att föräldrar blir straffade om de gett sitt barn en örfil.

Familjer som anmäls för konflikter med sina barn, ska i första hand ha råd och stöd från socialtjänsten. För en eventuell straffbarhet inträder brottsbalkens bestämmelser om misshandel. Enligt 3:e kapitlet, 5:e paragrafen i brottsbalken döms ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något sådant tillstånd, för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst ett år och högst tio år.” Det här gäller oavsett om offret för misshandel är barn eller vuxen.

En grundfråga är, varför föräldrar slår sina barn överhuvudtaget.

Det finns åtminstone tre huvudsakliga skäl till det:

1. Fysisk bestraffning, som del i barnuppfostran

2. Stressutlöst våld

3. Våld till följd av föräldrars psykiska problem.

 

                                        /bkrobarnen.jpg

 

VÅLD OCH ÖVERGREPP PÅ BARN MÅSTE ALLTID BEKÄMPAS.

DET ÄR ALDRIG FÖRSVARBART ATT SLÅ ETT BARN.

 

24 Sep 2016


Design By Pixelunion