B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Barnfattigdom i Sverige.

Barnfattigdom finns i Sverige. De är barn i familjer som har små eller inga marginaler alls. Faktum är att ungefär en kvarts miljon barn (13 procent) i Sverige lever i familjer med inkomst under den gräns som EU definierat som fattigdom, dvs under 60 procent av landets medelinkomst. Tittar man på framförallt mitten av 2000-talet till och med nu har framför allt dessa grupper drabbats:

  • Barn med utländsk härkomst
  • Barn i vissa storstadsförorter
  • Barn till ensamstående föräldrar
  • Barn till unga föräldrar

En av orsakerna till detta är föräldrarnas långtidsarbetslöshet. Denna har tredubblats under de senaste sex åren. Andra skäl är föräldrarnas sociala resurssvaghet och psykiska ohälsa. Dessa barn löper ökad risk för att utveckla psykiska problem, att tidigt hamna i kriminalitet och att hamna i utanförskap och mobbning framförallt i skolmiljön. För barn som lever i fattigdom är det ingen självklarhet med glasögon, tillgång till dator hemma för skolarbete, gymnastikkläder etc. För många av dessa barn är inte ens vinterskor eller hela kläder en självklarhet. Skolan är inte sällan enda platsen där de får lagad mat. Många kan inte följa med på skolutflykter eller ägna sig åt aktiviteter efter skoltid med klasskamraterna.

Barnfattigdom i Sverige är, enligt B K R O Barn/en, barn i familjer som får försörjningsstöd eller vars inkomster inte räcker till ens de nödvändiga utgifterna.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Barn har rätt till lek och fritid under årets alla månader. Barn har även rätt till hälsa, lika utbildning och trygghet. Men i verkligheten får ekonomiskt utsatta barn redan tidigt i livet bära ett stort ansvar vilket medför konsekvenser för både barnet och samhället.
Siffrorna vi presenterar här bygger på offentlig statistik och vi på B K R O Barn/en anser att något måste göras nu. Vi kan inte blunda för problemet. Fysiska hälsoproblem bland barn i Sverige är i genomsnitt 60 procent vanligare bland socialt mindre gynnade barn jämfört med mer gynnade.

Psykiska problem är 70% vanligare och riskfaktorer för ohälsa 80% vanligare. Det visar en genomgång av 111 studier som tar upp sociala skillnader i hälsa bland barn i Sverige.

2011 avled drygt 100 barn under 18 år till följd av skador, en av de tre vanligaste orsakerna här var självmord. Siffrorna talar för sig själv, något har gått oerhört fel, vi sviker våra barn och nu är det dags för förändring.

B K R O Barn/en bygger sitt arbete på Barnkonventionen, i den framgår att alla barn har rätt till en levnadsstandard som främjar deras fysiska, psykiska, moraliska och sociala utveckling, en skälig levnadsstandard helt enkelt. I Sverige 2016 ska inte barnfattigdom behöva existera, ändå gör den
det. Vi kommer att arbeta för att alla barn ska ha rättigheten till att få vara barn, barn med samma förutsättningar som sina kamrater, barn som mår bra och växer upp till trygga individer.

Vi vill sprida kunskap om vilka konsekvenser ekonomiskt utsatthet bland barn får för att skapa en större förståelse i samhället. Det är vi som kan göra skillnad istället för att vänta på att någon annan ska göra det och rätt tid är nu.

 

6 Sep 2016


Design By Pixelunion