B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Barn som lever i social utsatthet.

Det är inte bra att barn står i socialt utanförskap. Det innebär för dessa barn att de inte har den tillgång till rättigheter som andra barn har.

Ett socialt utanförskap innebär för det första att det inte finns pengar till de resurser som man kan vara i behov av. Utöver ekonomi så handlar även ett socialt utanförskap om att det finns stora brister för ett bra boende och dess miljö, att man inte har en utbildning och att hälsan blir lidande. Det finns även socialt utanförskap när det handlar om politiska resurser, om olika sociala relationer som kan vara tuffa och som i sin tur leder till att våld brukas.

Mestadels så har samhället tittat på den sociala utanförskapet för vuxna och de barn som lever med vuxna i den utanförskapet har fått anpassa sig efter de vuxnas förhållande. Hjälp som har satts in har gjorts för de vuxna. För de flesta barn som lever i ett socialt utanförskap så handlar det om att det inte finns de resurser som behövs till hemmen och för att få ett inflytande i den miljön som man är delaktig i. Många gånger så leder ett socialt utanförskap till att man slutar gå i skola, hamnar i drogmissbruk och i kriminalitet. För unga flickor leder det ofta till att de blir gravida redan i tonåren. Många barn och unga i ett socialt utanförskap mår dåligt både fysiskt och psykiskt där många även har fått en snedvriden bild för perspektiven i livet.

Tittar man på det för svenska förhållande så är det sociala utanförskapet mestadels kopplat till den ekonomiska faktorn som även kan sätta prägel på sociala svårigheter och problem i skolan. Det finns skillnader idag stora skillnader för rättigheterna till en likvärdig utbildning, acceptabel levnadsstandard med social trygghet och så vidare. Välfärdsinsatser som görs ser olika ut för olika platser.

Det finns en barnkonvention som har som grundtanke att alla barn har ett lika värde där det också ska ges en tillgång till samma rättigheter där det inta ska finnas några undantag eller utrymme för diskriminering.

En av de viktigaste faktorerna att ta sig förbi den sociala utanförskapet är att få kunskaper. Kunskaper via utbildning. Det är en enormt viktig faktor som ofta bryter ett utanförskap bland barn och unga. Kunskaper gör även att man minskar riskerna att hamna i ett missbruk, osäkerhet eller i kriminalitet. Likvärdighet är viktigt för att det ska fungera i samhället. Framförallt så är det viktigt att det finns likvärdighet i skolan och i dess miljö. En likvärdig skola kan man se ur tre olika synvinklar där den ena är tillgången till utbildning, den andra handlar om kvaliteten på utbildningen och den tredje handlar om en kompenserande utbildning.

 

                                               /h2.jpg

19 Jan 2017


Design By Pixelunion